• Inner slider 1

නිතර අසන පැන

ණය රක්ෂණය යනු කුමක්ද?

භාණ්ඩ හා සේවා බෙදා හැරීමේ දී හෝ සැපයීමේ දී ඔබගේ ව්‍යාපාරයට මුහුණ පෑමට සිදු විය හැකි නොලැබීම් හෝ ප්‍රමාද වී ලැබීම් වලින් ආරක්ෂා විය හැකි පරිදි රක්ෂණ ආවරණයක් ලබා දෙන ක්‍රමවේදයකි.

මා සතුව විකිණුම්කරුගේ අවදානම් සාධක මත පදනම් වූ රක්ෂණ

මා සතුව විකිණුම්කරුගේ අවදානම් සාධක මත පදනම් වූ රක්ෂණ ඔප්පුවක් සහ භාණ්ඩ නැව්ගත කර යැවිය යුතු ගැනුම්කරුට අදාල වලංගු ණය සීමාවක් තිබේ. මා ආරක්‍ෂිත ද?

ඔව්. සෑම භාණ්ඩ නැව්ගත කිරීමකට ම අදාල තොරතුරු සහ වාරික නිසි පරිදි ගෙවා තිබේ නම් ඔබ ආරක්ෂිතයි.

නියමිත දින ට හෝ ඉන් පෙර ගෙවීම් නොලද හොත් කුමක් කළ යුතු ද?

ගෙවීම් සිදු කිරීමට අදාල දින හෝ එම දිනට පළමු දින සිට දින 30ක කාලයක් සඳහා කාලය දීර්ඝ කිරීමක් සිදු කිරීමේ හැකියාව ඔබ සතුයි. එවැන්නක් සිදු කළ විට ඒ බව දින 14ක කාලයක් තුළ අප වෙත ලිඛිතව දැනුම් දිය යුතුයි. දින 30කට වැඩි කාලයක් සඳහා කල් දිගුවක් අවශ්‍ය නම් අපගේ පූර්ව අවසරය ලබා ගත යුතුයි.

ගෙවීම් කල් පසු වූ නිවේදනය නිකුත් කළ යුත්තේ කුමන අවස්ථාවේ දී ද?

ගෙවීම් සිදු කළ යුතු දිනට ප්‍රථමයෙන් දළ කුවිතාන්සි වටිනාකම ගෙවීමට ගැනුම්කරු අපොහොසත් වුවහොත් අදාල ගෙවීම් සිදු කළ යුතු දින සිට දින 30ක් ඇතුළත අපනයනකරු විසින් නියමිත ආකෘති පත්‍රය භාවිතයෙන් කල් පසු වූ ගෙවීම් ප්‍රකාශය අප වෙත යොමු කළ යුතුයි.

මා හට මුදල් හිමිකම් ලබා ගත හැකි වන්නේ කුමන අවස්ථාවේ දී ද?

රක්ෂණ ඔප්පුවක් මගින් වාණිජමය හෝ වාණිජමය නොවන අවදානම් සාධක මත මෙතෙක් නොපියවන ලද නොලැබීමක හෝ ප්‍රමාද වී ලැබීමක කුවිතාන්සි වටිනාකමින් පූර්වයෙන් එකඟ වූ ප්‍රතිශතයක් ගෙවනු ලැබේ.

ගෙවීම් සිදු කළ යුතු දිනය පසු වී මාස 12ක් ඇතුළත අදාල ආකෘති පත්‍රය පුරවා මුදල් හිමිකම් සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකියි. එවැනි ඉල්ලීම් පහත අවස්ථා යටතට ගැනේ.අලාභය සිදු වීමට හේතුව :

 • ගැනුම්කරුගේ බංකොලොත් භාවය:

  බංකොලොත් වීමෙන් පසු දින හෝ ගෙවීම් සිදු කළ යුතු දිනයෙන් මාස 4කට පසු යන අවස්ථා 2න් ප්‍රථමයෙන් එළඹෙන අවස්ථාවේ දී

 • කල් ගත වූ ණය නොගෙවීම් :

  ගෙවීම් සිදු කිරීමට නියමිත දිනට මාස 4කට පසු

 • අනනුකූලතා (ගිවිසුම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම) :

  විකිණුමෙන් පසු දින හෝ ගෙවීම් සිදු කළ යුතු දින සිට දින 30කට පසු

 • වාණිජමය නොවන අවදානම් සාධක

  ගෙවීම් සිදු කිරීමට නියමිත දිනට මාස 4කට පසු

මුදල් හිමිකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ දී සිදුවිය හැකි වැරදි මොනවද?

නියමිත කාල පරාසය තුළ රක්ෂණ ආයතනය දැනුම්වත් නොකිරීම මුදල් හිමිකම් නැවත ලබා ගැනීමට නොහැකි වීමට මූලික හේතුවයි. ඕනෑම රක්ෂණ ආයතනයක් සම්බන්ධයෙන් පිළිපැදිය යුතු පරිදි ඔබ විසින් සියලු තොරතුරු ඍජුව නොවළහා ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.

වන්දි ලබා ගත හැකි උපරිම සීමාව කුමක් ද?

වන්දි ලබා ගත හැකි උපරිම සීමාව සාමාන්යෙන් 60% - 90% දක්වා වේ.මෙම ප්‍රතිශතය ඔබ තෝරා ගත් රක්ෂණ ක්‍රමය, ඔබගේ ණය කළමනාකරණ අත්දැකීම්, ලැබිය යුතු ගිණුම්, ගෙවීම් කොන්දේසි සහ ඉලක්ක ගත වාරික මුදල මත රඳවා පවතී.

මා හට අලාභයක් සිදුවී ඇත් නම් කොපමණ කාලයක් තුළ දී වන්දි ලබා ගැනීමට හැකි වේ ද?

නියමිත ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත් කර ඇත් නම් සාමාන්යෙන් සති 4-6ක කාලයක් තුළ වන්දි ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතී.

සේවා අපනයනකරුවන් හට විකිණුම්කරුගේ අවදානම් සාධක මත පදනම් වූ ණය රක්ෂණ ඔප්පු ලබා ගත හැකි ද?

ඔව්. මෘදුකාංග නිෂ්පාදන, ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම්, ආදී සේවා අපනයනකරුවන්ට ඔවුන්ගේ අපනයන සේවා සඳහා සේවා විකිණුම්කරුවන්ට ඇති අවදානම් සාධක මත පදනම් වූ ණය රක්ෂණ ඔප්පු ලබා ගත හැකියි.

ණය ආරක්ෂණයේ ප්‍රයෝජන මොනවාද ?

ශ්‍රී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සංස්ථාවේ ණය අරක්ෂණයෙන් බොල් ණය අවදානම අවම කර ව්‍යාපාරයේ මෙතෙක් ලබා ගෙන තිබෙන සාර්ථකත්වය සුරක්ෂිත කරයි. ඒ අතරම ව්‍යාපාරයේ ලාභ ඉපයීමේ හැකියාව සුරකිමින් එහි වර්ධනයට සුරක්ෂිත මාර්ගය සලසාලයි. ඔබගේ ගැනුම්කරුගේ මුල්‍ය තත්ත්වය ඇතුළු සියලුම සාධක ආවරණය කිරීම තුළින් ශ්‍රී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සංස්ථාව විසින් ඔබේ ව්‍යාපාරයට හිතකර වාතාවරණයක් ගොඩ නංවනු ලැබේ.

අනෙකුත් ප්‍රයෝජන නම්:

 • ඉහළ රක්ෂණ ආවරණ පහසුකම්
 • වාණිජ බැංකු මගින් මෙම රක්ෂණ ඔප්පු, අමතර වශයෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සම පාර්ශ්ව ඇපකර ලෙස සලකනු ලැබීම.
 • එතෙර නව වෙළෙඳපොල සොයා ගැනීමට හා නව ගැනුම්කරුවන් කරා එළැඹීමට ඔබට අවස්ථාව උදා වීම
 • ඔබේ ගැනුම්කරුවන්ගේ මූල්‍ය තත්ත්වය අප විසින් විශ්ලේෂණය කිරීම
 • බැංකුකරුවන්, සැපයුම්කරුවන් සහ අනෙකුත් ව්‍යාපාර හවුල්කරුවන් ඉදිරියේ ඔබේ ව්‍යාපාරයේ ණය දර්ශකය උසස් කර දැක්වීම
 • ඔබට දැරිය හැකි මිලට ආරක්ෂණය ලබා ගත හැකි වීම
 • ඔබේ අවශ්‍යතා අනුව මෙම රක්ෂණ ක්‍රමය අනුගත කර ගත හැකි වීම

 

ණය රක්ෂණය මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා පමණක් ද?

ගැනුම්කරුවන් සමග ගනු දෙනු කිරීමේ දී වාණිජමය සහ දේශපාලනිකමය අවදානම් සාධක වලට මුහුණ පෑමට ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයක හෝ පරිමාණයක ව්‍යාපාර වලට සිදු වේ. ගෙවීම් ක්‍රමය කුමක් වුවත් (ණයවර ලිපි, ගෙවීම් ලියවිලි, ලියවිලි සඳහා මුදල්, පිළිගැනීම් ලියවිලි, විවුර්ත ගිණුම් ආදී ) එම අවදානම් සාධක නොවෙනස් ව පවතී. එම නිසා කුඩා පරිමාණ කර්මාන්ත මතු නොව මහා පරිමාණ බහු ජාතික සමාගම් පවා ශ්‍රී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණය භාවිත කරයි.

අන්තර්ජාතික වෙළෙඳාම සඳහා පවතින ගෙවීම් ක්‍රම මොනවා ද? එමගින් අවදානම් සාධක උද්ගත වීමේ හැකියාව කෙබඳු ද?

 • ණයවර ලිපි (L/C ):

  ණයවර ලිපියේ ඇතුළත් කරුණු තහවුරු කර අදාල ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත් කරන අයදුම්කරුවෙකුට ණයවර ලිපියේ සඳහන් මුදල ලබා දෙන ලෙස දන්වා බැංකුවක් වෙත නිකුත් කෙරෙන ලේඛනයයි.

  ආශ්‍රිත අවදානම් සාධක : වාණිජමය නොවන අවදානම් සාධක

 • ගෙවීම් ලියවිලි(D/P):

  ලිපි ලේඛන හැසිරවීම සඳහා බලය පවරන ලද බැංකු ආයතනයක් වෙත අණකර සඳහා ගෙවීම් සිදු කළ පසු ගැනුම්කරුවා විසින් අදාල භාණ්ඩ නිදහස් කර ගත හැකි වන පරිදි ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපි ලේඛන.

  ආශ්‍රිත අවදානම් සාධක : වාණිජමය සහ දේශපාලනිකමය අවදානම් සාධක

 • ලියවිලි සඳහා මුදල්(CAD ) :

  ගෙවීම් ලියවිලි හා සමාන ක්‍රියාදාමයකි. මෙහි දී අණකරයකින් තොරව අදාල ලේඛන සඳහා ගෙවීම් සිදු කරනු ලැබේ.

  ආශ්‍රිත අවදානම් සාධක : වාණිජමය සහ වාණිජමය නොවන අවදානම් සාධක

 • පිළිගැනීම් ලියවිලි (D/A):

  ලිපි ලේඛන හැසිරවීම සඳහා බලය පවරන ලද බැංකු ආයතනයකින් අණකර අනුමැතිය ලබා ගත් පසු ගැනුම්කරුට භාණ්ඩ නිදහස් කර ගත හැකි වන පරිදි ගැනුම්කරු විසින් ලබා දිය යුතු ලේඛනයකි.

  ආශ්‍රිත අවදානම් සාධක : වාණිජමය සහ දේශපාලනිකමය අවදානම් සාධක

 • විවුර්ත ගිණුම් (O/A) :

  විකිණුම් ගිවිසුමට අමතරව වෙනත් කිසිදු ලියවිල්ලකට යටත් නොවී ගැනුම්කරු හට ගෙවීම් සිදු කළ හැකි වන පරිදි විකිණුම්කරු විසින් ණය සීමා කාලය දිගු කිරීම

  ආශ්‍රිත අවදානම් සාධක : වාණිජමය සහ වාණිජමය නොවන අවදානම් සාධක

අපනයන ණය රක්ෂණය පිළිබඳව සලක බැලිය යුත්තේ ඇයි?

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙන් 80%ක් පමණ සිදු කෙරෙනුයේ ණය කොන්දේසි මතයි. සාමාන්යෙන් ව්‍යාපාරයක වත්කම් වලින් 40%ක් පමණ ණය කොන්දේසි මත කරන ලද වෙළෙඳ ගනුදෙනු වේ. මෙම අගය ඇතැම් විට 40% ඉක්මවා යයි. කුමන ගැනුම්කරුවෙකු විසින් ගෙවීම් පැහැර හරින්නේද යන්න පිළිබඳ අනාවැකි ඉදිරිපත් කිරීම කිසිදු සමාගමක් විසින් සිදු කළ නොහැක්කකි. 50%ක් පමණ ම ගෙවීම් පහර හැරෙන්නේ දීර්ඝ කාලීන වෙළෙඳ සම්බන්ධතා ඇති ස්ථාවර වෙළෙඳ ගැනුම්කරුවන් වෙතිනි.

සිදු වූ වෙළෙඳ ගනුදෙනුවක නොගෙවීම් ප්‍රමාණය සැලකිය යුතු අගයක් විය හැකියි. උදාහරණ ලෙස 5%ක ලාභ ප්‍රතිශතයක් පවත්වාගෙන යන ආයතනයකට යම් ගැනුම්කරුවෙකු විසින් රු. 200,000/-ක මුදලක් නොගෙවන ලද නම්, එම අලාභය පියව ගැනීමට සිදු කළ යුතු අමතර වෙළඳාම් ප්‍රමාණය රු. 4,000,000/-ක අගයයක් ගනී. විඳීමට සිදු වූ මුදල් ප්‍රවාහ අලාභය ඊටත් වැඩ බරපතල විය හැකියි. නොගෙවීම් හේතුවෙන් ඔබේ ආයතනය දුර්වල වන අතර එහි ආයෝජන හැකියාව පහත වැටේ . ශ්‍රී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණ ක්‍රමය ඔබගේ ගිණුම් කළමනාකරණයට උපකාර වන අතර නොගෙවීම් වලින් ආරක්ෂාව සලසා දෙයි.

ණය සීමාවක් යනු කුමක් ද?

ගැනුම්කරුවෙකු සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණසංස්ථාව අනුමත කරන උපරිම ණය ප්‍රමාණයයි. ණය සීමාවකින් තොරව ගිණුමක දීර්ඝ කාලීන ගෙවීම් පහර හැරීමක් නිසා සිදුවන අලාභ, භාණ්ඩ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම් හෝ ගැනුම්කරුවෙකුගේ බංකොලොත්භාවය නිසා සිදුවන අලාභ ආවරණය නොවේ.

ණය සීමාවක් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

502 ආකෘති පත්‍රය සම්පූර්ණ කර ණය විශ්ලේෂණය කිරීම් ගාස්තු ගෙවීමෙන් ණය සීමාවක් ලබා ගැනීමට ඉල්ලුම් කළ හැකියි. මේ සඳහා රාජකාරී දින 4-14 දක්වා කාලයක් ගත විය හැකියි.

ගැනුම්කරු සමග මිල සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවේ දී මෙම ණය සීමා අයදුම්පත ඉදිරිපත් කර තිබිය යුතුයි. ගැනුම්කරු සම්බන්ධයෙන් ඔබ සතු තොරතුරු අප වෙත ලබා දීමෙන් ණය සීමාවක් ලබා ගැනීම වේගවත් කළ හැකි වෙයි.

ණය සීමාව ප්‍රමාණවත් නොවේ නම් කුමක් කළ යුතු ද?

502 A ආකෘති පත්‍රය සම්පූර්ණ කර ගැනුම්කරුගේ විස්තර ලබා දී ණය සීව වර්ධකයක් ඉල්ලුම් කළ හැකියි

ණය සීමාවක් කොපමණ කාලයක් සඳහා වලංගු වේ ද?

භාණ්ඩ නැව්ගත කිරීම් දැනුම් දෙන තාක් සහ ඔබගේ රක්ෂණය වලංගුව පවතින තාක් කාලය සඳහා ණය සීමාව ද වලංගු වේ.භාණ්ඩ නැව්ගත කිරීම් මාස 12ක කාලයක් තුළ දැනුම් දී නොමැති නම් ණය සීමාව අහෝසි වී යයි.

FaLang translation system by Faboba
Supportive Links